Algemene voorwaarden voor onderhouds- en serviceabonnementen voor woninginstallaties.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI).

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in november 1992 in overleg met de Consumentenbond, het Consumenten Contact en de vereniging eigen huis' in het kader van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaaleconomische Raad. Zij kunnen slechts in overleg met deze consumentenorganisaties worden gewijzigd of aangevuld.

Artikel 1. - Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever:

Opdrachtgever, natuurlijk persoon, consument niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

b. installateur:

De onderneming, lid van de uneto-vni, die rechtmatig gevestigd is alsmede erkend door een openbaar nutsbedrijf;

c. onderhoudsabonnement:

De overeenkomst die de installateur verplicht tot het verrichten van onderhoud tijdens de contractperiode:

d. onderhoud:

Het verrichten van werkzaamheden aan een woninginstallatie die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren van, volgens de bij dit abonnement behorende richtlijnen;

e. serviceabonnement:

Een onderhoudsabonnement met een aantal overeengekomen storingsbeurten tijdens de contractperiode;

f. storingsbeurt:

Het gedurende maximaal 2 werkuren ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het opheffen van een en dezelfde storing;

g. storing:

Een gebrek aan (een onderdeel van) de woninginstallatie, als gevolg waar van adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden.

 

Artikel 2. - De prijs.

1. De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten, benodigde kleine materialen en BTW.

2. De prijs kan voor een nieuwe contractperiode worden gewijzigd.

3. Indien de installateur een prijswijziging voorstelt die uitgaat boven de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS, zal hij tijdig doch in ieder geval twee maanden voordat de nieuwe contractperiode ingaat, de prijswijziging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend maken. De installateur wijst de opdrachtgever daarbij op het recht de overeenkomst te beëindigen. Bij gebreke hiervan blijft de oude prijs ongewijzigd.

Artikel 3. - Algemene verplichtingen van de installateur.

1. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.

2. De installateur handhaaft de esthetische kwaliteit van de woninginstallaties.

3. De installateur stelt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan de woninginstallaties.

4. De installateur noteert alle verrichte werkzaamheden. Een afschrift van zijn notities stelt hij aan de opdrachtgever ter hand.

5. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt de installateur een algemene bedieningshandleiding voor woninginstallaties.

6. De installateur informeert de opdrachtgever tijdig over wijzigingen van zijn adres, naam en telefoonnummer.

7. De installateur is aansprakelijk voor schade, voor zover deze hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal fl. 1.000.000 per gebeurtenis.

Artikel 4. - Verplichtingen van de installateur bij onderhoud.

1 . De installateur informeert de opdrachtgever tijdig toch minimaal twee werkdagen van tevoren over dag en tijdstip waarop de werkzaamheden aan de woninginstallatie zullen worden uitgevoerd. In onderling overleg tussen partijen kan hiervan worden afgeweken.

2. Bericht van verhindering dient uiterlijk 24 uur vóór de dag en het tijdstip genoemd in lid 1 plaats te vinden.

3. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien de installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequentie van artikel 6 lid 3.

Artikel 5. - Verplichtingen van de installateur bij storingen.

1. De installateur voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van de opdrachtgever.

2. De installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storings melding, tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt.

3. De installateur verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk.

4. De installateur informeert de opdrachtgever indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan twee werkuren zal duren.

5. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing, doet de installateur onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de opdrachtgever.

6. De storingsbeurt wordt geacht te zijn verricht indien de installateur na een gemaakte afspraak niet in staat wordt gesteld de storingsbeurt uit te voeren.

7. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan de installateur vallen buiten het serviceabonnement.

Artikel 6. - Verplichtingen van de opdrachtgever.

1. Indien de woninginstallatie niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften, voorziet de opdrachtgever - voor zover niet anders is overeengekomen - in herstel van het gebrek.

2. De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.

3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

4. De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever geeft de op de woninginstallatie betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van de installateur ter inzage.

6. De opdrachtgever informeert de installateur wanneer er aan de woninginstallatie werkzaamheden zijn uitgevoerd door anderen dan de installateur.

7. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig doch in ieder geval één dag voor het uitvoeren van de werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van de woninginstallatie.

8. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer.

 

Artikel 7. - Betaling.

1. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaande aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.

2. De installateur zal aan de opdrachtgever een rekening verstrekken.

3. De opdrachtgever betaalt het abonnementsgeld binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij na één betalingsherinnering, waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening is betaald, - zonder verdere ingebrekestelling - geacht in gebreke te verkeren.

4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

5. De installateur is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. - Niet nakoming verplichtingen.

1. De opdrachtgever heeft op de eerste dag na afloop van de contractperiode recht op restitutie van vooraf betaalde abonnementsgelden, indien en voor zover de installateur na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling op die dag in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen uit het onderhoudsabonnement.

2. Indien de installateur:

- zijn verplichtingen op grond van artikel 5 lid 2 en 3 niet nakomt;

- of méér dan eenmaal achtereen - zonder bericht van verhindering

- op het afgesproken tijdstip niet is verschenen; is hij aan de opdrachtgever fl. 50,- verschuldigd.

3. Indien één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt alsmede bij surseance van betaling is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten.

4. Indien één der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij.

Artikel 9. - Beëindiging van de overeenkomst

1. Een opdrachtgever kan de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen zolang de installateur nog geen prestaties heeft hoeven leveren. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op restitutie van vooraf betaald abonnementsgeld.

2. Bij verhuizing van de opdrachtgever dienen partijen met elkaar overleg te voeren over de afwikkeling van het serviceabonnement.

Artikel 10. - Slotbepaling.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten.

 

Nadruk verboden.

 

LET OP: in de verschillende pakketten van algemene voorwaarden die Techniek Nederland ter beschikking stelt aan leden, zoals de ALIB '92 en de AVED e.d. staan soms nog bedragen in guldens genoemd. Voor de goede orde melden wij dat deze teksten destijds officieel zijn vastgesteld en gedeponeerd.

Wij, Techniek Nederland, kunnen dus niet zo maar wijziging aanbrengen in de teksten. In zoverre is er dus geen sprake van een fout in de huidige formulieren en zal ook een eventuele volgende herdruk van de formulieren een bedrag in guldens bevatten. Overigens geldt automatisch het corresponderende bedrag in euro’s.

Uiteraard nemen wij bij een komende herziening van voorwaarden de omzetting van het betreffende pakket algemene voorwaarden guldensbedragen naar eurobedragen mee.

bron: Techniek Nederland